Naše stanovy

 

Čl. I
Úvodní ustanovení
 
Název sdružení
"Příliv pro rodinu"
 
Sídlo sdružení
Příliv pro rodinu
Ježkova 7
638 00  Brno
 
 
Čl. II
Právní postavení sdružení
 
1. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
2. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
 
 
Čl. III
Cíl činnosti sdružení
 
Cílem sdružení především je vytvořit otevřený prostor a širokou nabídku aktivit pro podporu rodiny a jejích členů. Vytvořený prostor bude mít funkci podpůrnou, vzdělávací, preventivní, terapeutickou či relaxační dle individuálního výběru uživatelů.
 
Sdružení bude realizovat a podporovat jednotlivé aktivity, které musí být slučitelné s principy:
1)      napomáhat posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy
2)      podpora soudržnosti mezi obyvateli městské části a dle možností přispívání k rozvoji komunity
3)      podporovat otevřené, nediskriminační společenství, napomáhající vzniku sounáležitosti a možnosti vzájemné pomoci
4)      podpora pozitivního rozvoje všech zúčastněných zejména v oblasti sociální, kulturní a osobnostní
5)      podpora a realizace aktivit z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů
 
Dílčí cíle sdružení:
1)      Pomoc rodičům při překonávání sociální izolace
2)      Informovat a vzdělávat zájemce pro jejich osobnostní rozvoj, sociální i rodinný život
3)      Umožnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí.
4)      Obohatit děti o nové kamarády, vztahy, poznatky a zkušenosti v prostředí vzájemné důvěry.
5)      Rozvoj dítěte předškolního věku s důrazem na oblast citovou a morální.
6)      Návyk dětí na kolektiv a příprava na vstup do kolektivu
7)      Zajistit podnětný prostor pro děti, které nebyly přijaty do MŠ.
8)  Příprava a realizace tělovýchovných, kulturních a dalších programů pro rodiče i děti, vycházejících z aktuálních potřeb a možností zúčastněných
9)      Poskytování prostoru pro vzájemnou pomoc, předávaní zkušeností a služby.
10) Realizace výukových programů a nabídka mimoškolních aktivit pro osobnostně sociální rozvoj dítěte
11) Organizuje a poskytuje metodickou, technickou a materiální pomoc pro kulturní, vzdělávací a jiné veřejně prospěšné akce.
12) Zajišťovat vzdělávání a odbornou přípravu členů občanského sdružení, popřípadě dalších zájemců o problematiku práce s dětmi
13) Prezentovat vlastní činnost prostřednictvím médií
14) V rámci svých možností zajišťování finančních prostředků pro naplňování svých cílů.
15) Sdružení je financováno z příspěvků státní správy a samosprávy, nadací, získaných darů a z vlastní činnosti. Sdružení není založené za účelem podnikání.
 
 
Čl. IV
Členství
 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.
 3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada sdružení.
 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 5. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané Radou.
 6. Zánik členství:
  1. vystoupením člena písemným oznámením Radě;
  2. úmrtím člena;
  3. u právnické osoby jejím zrušením;
  4. zánikem sdružení;
  5. zrušením členství valnou hromadou.
 7. Zakládající členové jsou ti, kteří se přihlásí do občanského sdružení na ustavující valné hromadě.
 
Čl. V
Práva a povinnosti členů
 1. Člen má právo zejména:

a.       účastnit se jednání valné hromady, a dle svých možností přispívat k činnosti sdružení

b.      hlasovat na jednání valné hromady v případě, že je plně způsobilý k právním úkonům,

c.       předkládat návrhy a náměty pro činnost občanského sdružení,

d.      obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e.       být navržen do Rady

 
 1. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení;
  2. podílet se na plnění cílů sdružení;
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení;
  4. chránit podle svých možností majetek sdružení, nepoškozovat jej, přispívat k jeho hospodárnému využití, ochraně proti zneužití, zničení nebo odcizení;
  5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení;
 2. Členové platí členské příspěvky o jejichž výši a dalších pravidlech související s členskými příspěvky rozhoduje valná hromada
 
Čl. VI
Orgány sdružení
 
1. Orgány sdružení jsou:
a. valná hromada
b. rada
c. předseda
 
 
Čl. VII
Valná hromada
 
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává Rada dle potřeby a při rozhodnutí alespoň jedné třetiny členů rady nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
 4. Valná hromada:
  1. projednává jedenkrát ročně zprávu o činnosti občanského sdružení v uplynulém období
  2. projednává výroční zprávu pověřeného člena rady o hospodaření občanského sdružení
  3. rozhoduje o změnách stanov
  4. projednává a schvaluje plán budoucích aktivit a úkolů občanského sdružení a schvaluje rozpočet sdružení
  5. rozhoduje o členských příspěvcích
  6. volí na dobu jednoho roku nejméně tříčlennou Radu, případně tuto Radu odvolává
  7. rozhoduje o zrušení členství a o udělení čestného členství
  8. rozhoduje o zániku sdružení
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 6. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá Rada sdružení náhradní valnou hromadu do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 7. Hlasovací právo členů je rovné. Každý člen má jeden hlas.
 8. O změně stanov sdružení nebo o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 9. Ustavující valnou hromadu svolá přípravný výbor po zaregistrování stanov.
Čl. VIII
Rada
 
1.      Rada je výkonným orgánem občanského sdružení, která jej zastupuje navenek a řídí činnost sdružení mezi valnými hromadami.
2.      Rada má nejméně 3 členy.
3.      Za člena Rady může být navržen jen člen občanského sdružení, který se svým členstvím v Radě souhlasí.
4.      Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
5.      Rada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většinou přítomných členů.
Rada zejména:
a) volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a odvolává je
b) svolává nejméně jedenkrát ročně valnou hromadu
c) rozhoduje o přijetí nového člena
d) koordinuje činnost občanského sdružení
e) vytváří a schvaluje směrnice a pravidla jednotlivých aktivit
f) zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí valné hromady
g) pověřuje člena Rady kontrolou a evidencí hospodaření občanského sdružení
 
 Čl. IX
Předseda
 
 1. Předseda je vždy členem Rady.
 2. Předsedu volí ze svých členů Rada a též jej odvolává.
 3. Předseda zejména:
a) zastupuje občanské sdružení navenek a činí jeho jménem právní úkony a  jedná za sdružení v plném rozsahu,
b) přijímá zaměstnance do pracovněprávního vztahu,
c) spravuje účet občanského sdružení a rozhoduje o použití finančních prostředků na tomto účtu,
d) připravuje podklady pro jednání Rady.
4. Předseda je ze své činnosti odpovědný Radě.
5. V nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda.
 
Čl. X
Hospodaření sdružení
 
1. Občanské sdružení je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, neziskovou právnickou osobou. Případný zisk ze svých aktivit, sponzorské dary a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) vynaloží ve prospěch cílů podle Čl. III.
2. Příjmy občanského sdružení tvoří zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) přidělené granty a dotace,
c) výnosy z majetku občanského sdružení
3.  Hospodařením občanského sdružení je Radou pověřen její člen, který je spolu s předsedou odpovědný za řádný výkon hospodaření a vedení účetnictví tohoto sdružení.
4.  Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou, která je též oprávněna hospodaření občanského sdružení kontrolovat.
5.  Majetkové vypořádání sdružení se při jeho zániku řídí rozhodnutím valné hromady.
  
Čl. XI
Závěrečná ustanovení
 
 1. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 4. Tyto stanovy byly schváleny v Brně  dne 3. října 2008 na ustavující valné hromadě občanského sdružení  a následně dne 13. října 2008 na valné hromadě opraveny a přijaty na základě pokynů Ministerstva vnitra. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR (tj. 21.10.2008)