Členství

 

3. Směrnice o členství a členských poplatcích

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.
 3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada sdružení.
 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 5. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané Radou.
 6. Zánik členství:
  1. vystoupením člena písemným oznámením Radě;
  2. úmrtím člena;
  3. u právnické osoby jejím zrušením;
  4. zánikem sdružení;
  5. zrušením členství valnou hromadou.
 7. Zakládající členové jsou ti, kteří se přihlásí do občanského sdružení na ustavující valné hromadě.
 
Práva a povinnosti členů
 1. Člen má právo zejména:
a.   účastnit se jednání valné hromady, a dle svých možností přispívat k činnosti sdružení
b.   hlasovat na jednání valné hromady v případě, že je plně způsobilý k právním úkonům,
c.    edkládat návrhy a náměty pro činnost občanského sdružení,
d.   obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e.   být navržen do Rady
 
 1. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení;
  2. podílet se na plnění cílů sdružení;
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení;
  4. chránit podle svých možností majetek sdružení, nepoškozovat jej, přispívat k jeho hospodárnému využití, ochraně proti zneužití, zničení nebo odcizení;
  5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení;
 2. Členové platí členské příspěvky o jejichž výši a dalších pravidlech související s členskými příspěvky rozhoduje valná hromada